ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ


ԱՋԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏՈՒՆ
«ՆՌՆԵՆԻ»

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն իր գործունեության ընթացքում, հետևողական իր տեսլականին և նպատակին, կարիքից ու անհրաժեշտությունից ելնելով, ստեղծել, ներդրել և զարգացրել է համայնքահեն սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների մատուցան տարբեր ենթակառույցներ ընդգրկող ընդհանրական մոդել, որը մշտապես զարգացնում և հարստացնում է նոր ենթակառույցներով։

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի կարևոր ենթակառույցներից է 2007թ.-ից գործող «Նռնենի» սոցիալական ծառայությունների մատուցման համալիր կենտրոնը, որով առաջին անգամ ՀՀ-ում ներդրել է սոցիալական ծառայությունների մատուցման միանգամայն նոր՝ աջակից պայմաններով սոցիալական տան մոդելը։ Այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ նախատեսված է միայն մեկ սոցիալական խմբի՝ անօթևան տարեցների համար։

Շինությունը բաղկացած է 2 ֆունկցիոնալ մասերից.

Բնակարանային համալիրն իր մեջ ներառում է 30 բնակարան (3-րդ և 4-րդ հարկեր). 28 բնակարան տարեցների և յուրաքանչյուր հարկում 2 բնակարան սոցիալապես անապահով մեկ երիտասարդ բազմազավակ ընտանիքի և մեկ միայնակ մոր համար, ովքեր բնակվում են տարեցների հետ միասին՝ կենցաղային բազմաբնույթ հարցերում նրանց սատարելու նպատակով։

Նպատակը

Շահառուները

Մատուցվող ծառայությունները

Սոցիալ-առողջապահական և խնամքի ծառայությունների մատուցման համալիրը նախատեսված է սոցիալ-առողջապահական և կենցաղային բազմաբնույթ վճարովի ծառայությունների մատուցման համար (1-ին և 2-րդ հարկեր), որից ստացված շահույթը ուղղորդվում է շենքի շահագործման, պահպանման եւ այլ ընթացիկ ծախսերի, ինպես նաև անվճար ծառայությունների մատուցման համար։
Համալիրում գործում է բաղնիք, վարսավիրանոց, տարեցների խնամքի կենտրոն։
Տարեցների խնամքի կենտրոնն իր հմուտ և փորձառու մասնագետների միջոցով պատշաճ որակով շուրջօրյա խնամք է իրականացնում ինչպես կենտրոնում, այնպես էլ տարեցի բնակարանում։ Կենտրոնում տարեցներն ապահովված են սննդով (օրը 3 անգամ), գտնվում են բուժքույրերի և խնամողների մշտական հոգածության ներքո, կազմակերպվում են միջոցառուներ՝ նրանց առօրյա ժամանցը լիարժեք դարձնելու նպատակով։ՍԿԻԶԲ


ԿԱՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԹԵՐԹԻԿ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Copyright © 1994-2020 Mission Armenia. All Rights Reserved v4.0 | Contact Us